Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 136848

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
- zagrożenie korupcją,
- praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju,
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
- kontrola w terenie pracy urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, 


„Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci”

Zakres zadań

 • Administruje wszystkimi zasobami informatycznymi systemów ITS oraz urządzeniami ITS występującymi w obszarze zarządzanym przez Oddział oraz zadaniami polecanymi w tym zakresie Oddziałowi. Monitoruje wydajności i efektywności systemów ITS oraz urządzeń ITS przy użyciu wielu źródeł informacji dostępnych za pośrednictwem Systemów ITS i innych źródeł zewnętrznych,
 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem dokumentacji do postępowań przetargowych w zakresie systemów ITS oraz urządzeń ITS, a także udziela odpowiedzi do postępowań dotyczących tych systemów lub urządzeń prowadzonych przez inne komórki organizacyjne,
 • Monitoruje prawidłowość realizacji umów na utrzymanie, eksploatację, budowę i/lub wdrożenie systemów ITS oraz urządzeń ITS, a w szczególności nawiązuje kontakty z wykonawcami w celu usunięcia usterek zgodnie z zawartymi umowami, bądź na zasadach gwarancji i rękojmi kieruje je do wykonawców w celu wykonania napraw, a także nadzoruje ich wykonanie,
 • Opracowuje koncepcje systemów ITS, w szczególności w zakresie celów i założeń koncepcji, wymagań funkcjonalnych i użytkowych, a także założeń technicznych, opracowuje programy funkcjonalno-użytkowe do postępowań o udzielanie zamówień w celu zapewnienia adekwatności opracowywanych planów i koncepcji do aktualnych potrzeb odnoszących się do systemów ITS i urządzeń ITS.
 • Opiniuje dokumentacje projektowe w zakresie systemów ITS oraz urządzeń ITS. Bierze udział na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego w budowie, testowaniu, wdrażaniu lub uruchamianiu systemów ITS oraz urządzeń ITS. Uczestniczy w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi i końcowymi systemów ITS oraz urządzeń ITS,
 • Monitoruje i rozlicza w zakresie finansowym zadania dotyczące systemów ITS oraz urządzeń ITS prowadzonych przez Wydział, w szczególności rozlicza wykonawców umów realizowanych przez Wydział oraz nadzoruje prawidłowość wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych na tych umowach,
 • Opracowuje propozycję odpowiedzi w korespondencji prowadzonej przez Wydział w zakresie systemów ITS i urządzeń ITS,
 • Komunikuje się z operatorami systemów ITS, pracownikami CZR, użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych, w tym komunikacji radiowej, telefonicznej i pisemnej w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych pierwszego kontaktu poprzez zarządzanie dokładnymi i aktualnymi informacjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarach związanych z systemami sterowania ruchem lub systemami ITS lub systemami informatycznymi
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania siecią LAN po kątem technicznym, systemowym i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Znajomość typowych usług sieciowych, takich jak DHCP, DNS, FTP, SSH,
 • Znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server (także Hyper-V), Linux,
 • Znajomość konfiguracji i zarządzania w zakresie: Przełączniki sieciowe, Firewall,
 • Wiedza z zakresu działania CCTV,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja ,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy lub szkolenia z zakresu ITS lub informatyki lub telekomunikacji lub inżynierii ruchu drogowego
 • Znajomość języka angielskiego - poziom techniczny z zakresu IT,
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
 • Znajomość zagadnień dotyczących systemów ITS oraz urządzeń ITS,
 • Znajomość zagadnień związanych z pasywną infrastrukturą światłowodową,
 • Znajomość sieci dróg na terenie województwa łódzkiego.