Praca: Specjalista


Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114193

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań

 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła materiały niejawne; przekazuje lub udostępnia za pokwitowaniem dokumenty niejawne do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej lub upoważnionym pracownikom i funkcjonariuszom oraz sprawuje bieżącą kontrolę postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwuje ich zwrot,
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne,
 • rozlicza policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego, pracy lub przeniesienia do służby, pracy w innej jednostce Policji lub komórce organizacyjnej,
 • gromadzi przepisy niejawne, prowadzi i aktualizuje rejestr przepisów oraz je udostępnia,
 • odnotowuje zmiany zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych,
 • zwraca wykonawcom dokumenty w celu ich uzupełnienia w przypadku gdy nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa,
 • rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych , sporządza w razie potrzeby wykazy dokumentów pobranych z oddziału kancelarii tajnej przez pracowników/funkcjonariuszy komórek organizacyjnych,
 • przygotowuje dokumenty niejawne znajdujące się w oddziale kancelarii tajnej do przekazania do archiwum/składnicy akt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość : Ustawy o ochronie informacji niejawnych, Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 • znajomość: Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczenia na nich klauzul tajności,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność argumentowania, asertywność,
 • rzetelność, dokładność,
 • samodzielność,
 • umiejętność współpracy.


Zobacz podobne oferty

h3

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
Warunki pracy Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-01-29
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...
POZNAJ OFERTĘ