Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137588

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca na parterze.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania skargowe w Wydziale polegające na zbieraniu materiału dowodowego (zgodnie z postanowieniami kpa) dokumentującego przewinienie dyscyplinarne bądź prawidłową pracę pracownika, którego skarga dotyczy w celu kompleksowej oceny zdarzenia i podjętych przez policjanta działań. Na zakończenie postępowania pracownik sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych czynności , zebranych materiałów dowodowych. Proponuje również przeprowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych ujawnionych nieprawidłowości oraz przedstawia propozycję odpowiedzi do skarżącego.
 • prowadzi postępowania szkodowe w Wydziale polegające na udokumentowaniu zdarzenia polegającego na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia resortu powierzonego do dyspozycji policjanta. Po zakończeniu pracownik sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych czynności wraz z wnioskami i propozycjami.
 • dokonuje analizy w celu bieżącej oceny możliwości konwojowych oraz obciążenia policjantów, Ogniw, Sekcji i Zespołu Organizacji Służby oraz przyczyn niewykonanych konwojów z winy Policji dla kierownictwa Wydziału na podstawie zbieranych, weryfikowanych oraz wprowadzanych do baz Wydziału informacji statystycznych dotyczących bieżącej pracy podległych Sekcji, Ogniw oraz ZOS-u w postaci zaplanowanych, wykonanych i niewykonanych konwojów, obciążenia sprzętu transportowego, przejechanych odległości itp.
 • przygotowuje propozycje szkoleń doskonalących w Wydziale na podstawie analizy zakresu działania, bieżących i zaplanowanych nowych czynności realizowanych przez Wydział. Składa zapotrzebowania na szkolenia, prowadzi dzienniki szkoleń.
 • analizuje meldunki oraz informacje dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas konwojowania wpływających z jednostek podległych KWP w Łodzi oraz Wydziałów KWP w Łodzi, celem ich zaakceptowania oraz opracowania analiz zbiorczych i cząstkowych dla kierownictwa Wydziału, kierownictwa KWP w Łodzi i Biura Prewencji KGP.
 • zbiera, sprawdza i wprowadza do baz dane statystyczne z podległych KWP w Łodzi jednostek Policji w celu opracowania zbiorczych danych dotyczących służby konwojowej całego województwa łódzkiego.
 • przygotowuje projekty decyzji Naczelnika Wydziału regulujące bieżącą pracę Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera i jego podstawowych programów biurowych i użytkowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-15
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-14
Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres spowodowany...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-09
Warunki pracy zagrożenie korupcją, praca w stresie pod presją czasu. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: klienci zewnętrzni kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Praca w stresie pod...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-08
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca o charakterze biurowym Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4...
POZNAJ OFERTĘ