Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 136900

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca w terenie,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


- podczas wykonywania zadań w terenie na realizowanych budowach konieczność przebywania w wykopach/na wysokościach, w pobliżu intensywnego ruchu oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych.


„Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci”

Zakres zadań

 • Prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w tym zadań realizowanych z programów rządowych,
 • Organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczaniach archeologicznych badań powierzchniowo-sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych, w tym zadań realizowanych z programów rządowych, w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków,
 • Przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycji drogowych i mostowych, Współpracuje z Komórkami Organizacyjnymi Oddziału w zakresie opracowywania Programów Inwestycji oraz ich aktualizacji,
 • Współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi,
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska, w tym związanych ze zlecaniem i odbiorem operatów wodnoprawnych, w tym dla inwestycji związanych z realizacją programów rządowych,
 • Ewidencjonuje i gromadzi wyniki badań w zakresie monitoringu, archeologii, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpracuje w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami,
 • Prowadzi korespondencję z zakresu powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii lub ochrony środowiska,
 • Wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo ochrony środowiska,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B .
 • Wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa wodnego, prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,