Specjalista w Zespole Transportu i Infrastruktury Technicznej

Praca: Specjalista w Zespole Transportu i Infrastruktury Technicznej


Dyrektor
Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

Specjalista w Zespole Transportu i Infrastruktury Technicznej
Miejsce pracy: Łódź, ul. Piłsudskiego 12
Nr ref.: BPPWŁ.ZA.110.7.2023

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 miejsce pracy w wymiarze 1 etatu

 

Data publikacji ogłoszenia: 8 marzec 2023 r.

Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2023

 
Nabór prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ).
 

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił więcej niż 6%.

 

2. Warunki pracy:

 • Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, windy, schody. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami i interesariuszami. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, przyjmuje interesariuszy. Jednostka mieści się w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia
  do pracy biurowej.
 • Wymagania psychologiczne i zdrowotne: praca wymaga zaangażowania, dokładności, staranności, aktywności, dobrej komunikatywności i odporności psychicznej na stres.
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne.

3. Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego w wyniku niniejszego naboru będzie należało w szczególności:

 • zbieranie danych, prowadzenie analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie zagadnień przestrzennych, ze szczególnym ukierunkowaniem na problematykę transportową, w tym logistykę, lotnictwo, transport zbiorowy oraz zrównoważoną mobilność;
 • opracowywanie studiów, koncepcji i programów rozwoju oraz strategicznych dokumentów województwa, w zakresie m.in. problematyki transportowej, w tym logistyki, lotnictwa, transportu zbiorowego oraz zrównoważonej mobilności;
 • analiza i opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, wydawnictw, prezentacji multimedialnych i innych;
 • monitorowanie przestrzennego rozmieszczenia inwestycji, m.in. transportowych, w tym logistyki, lotnictwa, transportu zbiorowego oraz zrównoważonej mobilności;
 • współudział w terenowych pracach inwentaryzacyjnych i innych pracach związanych z planem pracy Biura, wymagających pobytu poza siedzibą Biura,

4. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • udokumentowanie posiadania wykształcenia wyższego o profilu związanym z infrastrukturą transportową lub planowaniem przestrzennym;
 • udokumentowanie stażu pracy: minimum 3 lata;
 • udokumentowane doświadczenie w pracy związanej z opracowywaniem dokumentów z zakresu planowania układów transportowych lub planowaniem zagospodarowania przestrzennego
  (np. zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności, przykładowe prace );
 • znajomość województwa w zakresie powiązań transportowych;
 • umiejętność sprawnej obsługi programów pakietu MS Office (m.in. Word, Excel, PowerPoint);
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o samorządzie województwa;
 • umiejętność pozyskiwania danych internetowych i ich selekcji;
 • posiadanie następujących cech osobowości i zdolności: umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność myślenia koncepcyjnego oraz pracy w zespole, komunikatywność i zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji, dokładność, umiejętność twórczego
  i nowatorskiego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • znajomość dokumentów ważnych dla województwa (np. planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, strategii rozwoju województwa łódzkiego);
 • posługiwanie się programami komputerowymi MapInfo lub ArcMap lub CorelDraw;
 • znajomość języka angielskiego (umiejętność pracy z dokumentami europejskimi).

6. Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; [Pobierz]
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenia: [Pobierz]

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub kserokopia ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego spełnianie tego warunku;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku
  o ochronie informacji niejawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego
  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko specjalisty /st. specjalisty i jego dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2018 r., poz.1000),
  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu, i/lub adresu e-mail.
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze; [Pobierz]
 • w przypadku posiadania obywatelstwa innego niż polskie, dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

7. Wraz z ofertą kandydat może złożyć dokumenty, w szczególności w postaci artykułów, publikacji, opracowań lub referencji wskazujących na spełnienie wymagań dodatkowych (pożądanych) wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12 91-051 Łódź, pok. 712 lub przesłać pocztą na adres Biura,  w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko specjalisty w Zespole Transportu i Infrastruktury Technicznej, nr BPPWŁ.ZA.110.7.2023 w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Szczegółowe zasady naboru określa „REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi”.[Pobierz]


Dyrektor

Roman Sasin