Specjalista / Starszy specjalista w Zespole ds. Transformacji Regionu

Praca: Specjalista / Starszy specjalista w Zespole ds. Transformacji Regionu


Dyrektor
Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

Specjalista / Starszy specjalista w Zespole ds. Transformacji Regionu
Miejsce pracy: Łódź, ul. Piłsudskiego 12

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 miejsce pracy w wymiarze 1 etatu

 

Data publikacji ogłoszenia: 19 stycznia 2024 r.

Termin składania ofertdo 19 lutego 2024 r.

Długość zatrudnienia: maksymalnie 24 miesiące od dnia zatrudnienia z możliwością wydłużenia do czasu zakończenia realizacji projektu.

 

Nabór prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ).

Nabór prowadzony jest z związku z realizacją przez Województwo Łódzkie (Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi) projektu pn. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” (LIFE AFTER COAL), przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL.


1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił więcej niż 6%.

2. Warunki pracy:

 • środowisko pracy: pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca
  oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, windy i schody;
 • z pracą związana jest praca przy komputerze wymagająca skupienia i dokładności;
 • praca wiąże się z wyjazdami terenowymi, załatwianiem spraw poza jednostką, współpracą z innymi instytucjami i interesariuszami;
 • środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka, niszczarka, faks
  i typowe narzędzia do pracy biurowej, kamera termowizyjna;
 • wymagania psychologiczne i zdrowotne: praca wymaga zaangażowania, dokładności, staranności, aktywności, dobrej komunikatywności i odporności psychicznej na stres;
 • oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • jednostka mieści się w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Do zakresu zadań pracownika zatrudnionego w wyniku niniejszego naboru będzie należało w szczególności:

 • przestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, przepisów dotyczących pracowników samorządowych, Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy oraz innych instrukcji wewnętrznych Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;
 • prawidłowa realizacja i terminowość wykonywania przypisanych zadań;
 • realizacja działań w zakresie doradztwa energetycznego, rolnośrodowiskowego i agroleśnego dla mieszkańców 35 gmin z Obszaru Transformacji, jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 • wykonywanie uproszczonych ocen efektywności energetycznej budynków;
 • wsparcie mieszkańców, JST, MŚP i innych podmiotów w aplikowaniu o środki na działania służące poprawie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2;
 • uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu LIFE AFTER COAL w ramach Programu LIFE z uwzględnieniem zakresów: formalnych, merytorycznych i finansowych;
 • współpraca z Koordynatorem Projektu oraz pozostałymi Współbeneficjentami;
 • współpraca w ramach Sieci Doradców Klimatycznych projektu LIFE AFTER COAL;
 • działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu osiągania neutralności klimatycznej oraz przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody;
 • działania edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do procesu wdrażania zielonych zamówień publicznych w JST i MŚP;
 • analizowanie, monitorowanie i raportowanie działań merytorycznych i finansowych realizowanych w ramach projektu LIFE AFTER COAL;
 • współpraca w ramach realizacji „Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”;
 • realizacja działań wynikających z „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego;
 • uczestnictwo w realizacji zadania projektowego związanego z pilotażowymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie rolnictwa – rekultywacja i zagospodarowanie gruntów na cele rolnicze (w tym na potrzeby rolnictwa szklarniowego) na terenie Obszaru Transformacji w województwie łódzkim;
 • opracowywanie uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i Unii Europejskiej oraz instytucje branżowe
  w związku z realizacją projektu LIFE AFTER COAL;
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań gospodarczych i społecznych poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (interesariuszami procesu);
 • poszukiwanie dobrych praktyk z innych regionów objętych procesem transformacji w kraju oraz za granicą na obszarze Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu LIFE ATER COAL;
 • udział w innych pracach, szkoleniach, konferencjach i naradach związanych z planem pracy Zespołu, w tym wymagających przebywania poza terenem Biura będących w kompetencji zespołu w związku z realizacją projektu LIFE ATER COAL;
 • udział w studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska oraz zarządzania procesami sprawiedliwej transformacji w związku z współuczestnictwem w realizacji projektu LIFE AFTER COAL;
 • wykonywanie innych zadań i czynności, zleconych przez przełożonych, związanych z działalnością Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

4. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • udokumentowanie posiadania wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: inżynieria ochrony środowiska, ochrona środowiska, geografia, planowanie i organizacja przestrzeni, biologia lub kierunki pokrewne;
 • udokumentowanie stażu pracy:
  • specjalista – min. 3 lata
  • starszy specjalista – min. 5 lat;
 • podstawowa znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o samorządzie województwa, o ochronie środowiska;
 • znajomość ogólnych zasad realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych lub Unii Europejskiej;
 • umiejętność analizy i przetwarzania dużej liczby informacji;
 • komunikatywność;
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (umiejętność pracy z dokumentami europejskimi);
 • gotowość do wyjazdów służbowych;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B.

5. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • znajomość dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska i klimatu;
 • znajomość „Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego”
  i „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”, a także „Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” w związku z transferem doświadczeń między partnerami projektu LIFE AFTER COAL;
 • doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych lub Unii Europejskiej;
 • doświadczenie związane z projektami z zakresu ochrony środowiska i klimatu, energetyki lub odnawialnych źródeł energii;
 • umiejętność obsługi kamery termowizyjnej;
 • odporność na stres;

6. Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, [Pobierz]
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenia: [Pobierz]

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub kserokopia ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego spełnianie tego warunku;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku
  o ochronie informacji niejawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko starszego specjalisty i jego dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu, i/lub adresu e-mail.
 • podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze; [Pobierz]
 • w przypadku posiadania obywatelstwa innego niż polskie, dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.
Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 91-051 Łódź, pok. 1510 lub przesłać pocztą na adres Biura,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Zespole ds. Transformacji Regionu”, nr BPPWŁ.ZA.110.2.2024 w terminie do dnia  19 lutego 2024 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe zasady naboru określa „REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
w Łodzi”.[Pobierz]