Samodzielny Specjalista ds. Marketingu

Praca: Samodzielny Specjalista ds. MarketinguDla naszego Klienta, producenta żywności, poszukujemy osoby na stanowisko


Samodzielny Specjalista ds. Marketingu

Miejsce pracy: Bełchatów

ZADANIA
 • Planowanie i koordynowanie działań marketingowych, EB i PR
 • Nadzór nad harmonogramem i logistyką wydarzeń lokalnych i branżowych
 • Organizacja firmowych imprez okolicznościowych
 • Prowadzenie firmowych kanałów Facebook oraz LinkedIn
 • Współpraca z dostawcami usług zewnętrznych w zakresie marketingu i grafiki
 • Nadzorowanie pracy nad materiałami graficznymi
 • Współpraca z mediami, dziennikarzami, portalami internetowymi
 • Tworzenie oraz dodawanie tekstów i grafik na stronę www
 • Przygotowywanie newsletterów i ich wysyłka
 • Podejmowanie nowych inicjatyw marketingowych (np. CSR)
 • Rozpoczęcie komunikacji EB
WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Zaangażowanie i podejmowanie inicjatywy
 • Min. 3 lata doświadczenia w realizowaniu podobnych zadań
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność
 • Kreatywność, połączona z terminowością
 • Duże umiejętności interpersonalne i pracy w zespole, komunikatywność
 • Sprawna obsługa urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B

Mile widziana umiejętność projektowania/korekty prostych materiałów graficznych

OFERTA
 • Samodzielne stanowisko
 • Dobre warunki pracy
 • Ciekawa branża - żywność
 • Możliwość kreowania i wdrażania swoich pomysłów
Przesyłając do Hrsolo swoją aplikację wyrażają Państwo na zgodę na przetwarzanie przez Hrsolo zawartych w niej danych osobowych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym.

Prosimy o zamieszczenie klauzul w przesyłanych dokumentach:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HRSOLO z siedzibą w Starych Skoszewach moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych, w celu udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym i selekcji pracowników. Administratorem danych osobowych jest HRSOLO z siedzibą w Starych Skoszewach 22b. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać przesyłając informację o wycofaniu zgody na adres: hrsolo@hrsolo.pl Jestem świadomy/a, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku braku zgody, zgłoszenie rekrutacyjne nie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Informacja RODO dla uczestnika postępowania rekrutacyjnego.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRSOLO Doradztwo Personalne Rekrutacje 92-701 Łódź-35,Stare Skoszewy 22 B
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w HRSOLO jest pełnomocnik ds. RODO, kontakt: hrsolo@hrsolo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, dla których realizowane jest postępowanie i którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 5. Pani/Pana dane osobowe w HRSOLO będą przechowywane przez okres realizacji postępowania, nie dłużej niż do 31.12.2020;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem Pani/Pana uczestnictwa w dobrowolnym procesie rekrutacji (Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w rekrutacji)
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 9. - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Zobacz podobne oferty

Specjalista ds. Visual Marketingu

Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2020-10-02
Dział Marketingu Zadania: kreatywna praca nad stałymi i sezonowymi rozwiązaniami POS; przygotowywanie wizualnej prezentacji półek, regałów, witryn i całego sklepu; aranżacja przestrzeni sprzedaży wraz z...
POZNAJ OFERTĘ

VP of Studios

Ten Square Games S.A.

Lokalizacja: łódzkie/
Dodane: 2020-09-21
JOB DESCRIPTION You will be working to bring incredible game ideas to the market. You will be responsible to bring next-gen experience live to players around the world! Make a major impact at a global studio, building...
POZNAJ OFERTĘ