Praca: Referent prawny


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129953

Warunki pracy

-Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,


-Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym,


-Prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach zwykłych : odwoławczym i zażaleniowym,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych (nieważność, wznowienie, zmiana/uchylenie aktu administracyjnego),
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień I i II instancyjnych,
 • Przygotowywanie projektów pism w prowadzonych sprawach,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i sprzeciwy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • Analiza dokumentacji,
 • Kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, przygotowanie do przekazania do archiwum,
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjasnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa)
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdyscyplinowanie, odporność na stres.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.