Praca: Radca prawny


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129982

Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


- praca 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:15/8:15 - 15:15/16:15)
w oparciu o ustawę o służbie cywilnej,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Oddziału, w tym w szczególności w zakresie programów rządowych,
 • występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej,
 • współpracuje z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń),
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym projekty umów, oraz innych wystąpień a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym,
 • współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału,
 • współpracuje z Prokuratorią Generalną RP w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa,
 • opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo Budowalne, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja radcowska,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz.