Psycholog w wydziale psychologów kwp w łodzi

Praca: Psycholog w wydziale psychologów kwp w łodzi


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Psycholog w wydziale psychologów kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/22/6331
OBOWIĄZKI:
- Przeprowadza badania psychologiczne kandydatów do służby w Policji oraz policjantów na określone stanowiska służbowe lub do określonych komórek organizacyjnych w celu określenia ich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych.- Prowadzi szkolenia z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi dla przełożonych różnego szczebla w celu doskonalenia ich umiejętności związanych z pełnieniem roli kierowniczej oraz dla policjantów i pracowników Policji z zakresu indywidualnego rozwoju zawodowego.- Diagnozuje problemy pracy policjantów i pracowników cywilnych w konkretnych jednostkach i komórkach organizacyjnych garnizonu łódzkiego w celu wskazywania rozwiązań możliwych do zastosowania w określonej sytuacji.- Prowadzi doradztwo dla kadry kierowniczej w komórkach lub jednostkach organizacyjnych Policji województwa łódzkiego- Realizuje zadania przewidziane w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.- Diagnozuje i proponuje rozwiązania w przypadku zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy.- Współpracuje w ramach obowiązujących przepisów prawnych z innymi podmiotami w zakresie odpowiadającym zadaniom przypisanym do stanowiska, w celu wymiany doświadczeń, realizacji zadań o zasięgu ogólnopolskim.- Realizuje czynności w zakresie opieki psychologicznej i psychoedukacji dla policjantów i pracowników cywilnych komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu łódzkiego oraz w zakresie psychologii policyjnej stosowanej.Co oferujemy:Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracyMiejsce do odświeżenia sięPomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzęduMiejsce parkingowe na terenie urzęduDofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówDostępność:Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.Warunki pracy:praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera poniżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na II piętrze.Dodatkowe informacje:- wynagrodzenie: 2,0976 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 4262,24 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,- planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: psychologia


Wymagania inne:

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):- Wykształcenie: wyższe psychologiczne- umiejętność obsługi komputera, umiejętność podejmowania decyzji, - umiejętność trafnej analizy, oceny i rozwiązywania problemów, - umiejętność pracy w grupie, - umiejętność organizacji pracy własnej,- umiejętność szybkiego działania,- komunikatywność, - samodzielność, - odporność na stres, - kreatywność,- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):- Wykształcenie: wyższe psychologiczne o specjalizacji kierunkowej, np. zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe z przedmiotowego zakresu merytorycznego- Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku psychologa realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 262,24 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi