Praca: Naczelnik wydziału


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137915

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa, stres związany z kierowaniem zespołem i z kontaktami zewnętrznymi


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne,sztuczne


niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Kieruje i nadzoruje pracę podległych pracowników
 • Sporządza lub sprawdza przedstawiane przez pracowników projekty wewnętrznych aktów prawnych, umów, pism i informacji
 • Opracowuje plany pracy kontrolnej i informacji zbiorczych z realizacji zadań statutowych oraz sprawuje nadzór nad ich sporządzaniem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze
 • Znajomość ustaw: o Inspekcji Handlowej, kodeks postępowania administracyjnego
 • Predyspozycje do kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność koordynowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (jeden z podanych: angielski, niemiecki, francuski)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie szczególnych uprawnień: aplikacje prawnicze
 • Znajomość języka obcego na poziomie B2 (jeden z podanych: angielski, niemiecki, francuski)