Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116005

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: stres związany z terminowością i złożonością wykonywanych zadań Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zmieniające się uwarunkowania prawne powodujące konieczność permanentnego uzupełniania wiedzy.


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w roku kontakty telefoniczne lub bezpośrednie z firmami lub osobami fizycznymi zawierającymi umowy z Urzędem w celu wyjaśnienia bieżących problemów i wątpliwości.


 Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • rejestrowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego wieloletnich, ich weryfikacja w zakresie możliwości zabezpieczenia środków finansowych dotyczących wydatków realizowanych w ramach planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • rejestrowanie umów wieloletnich, ich weryfikacja formalno – rachunkowa oraz sprawdzanie możliwości zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na ich realizację w zakresie wydatków realizowanych w ramach planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 • sporządzanie analiz pod kątem możliwości zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań na podstawie złożonych przez wydziały merytoryczne wniosków o udzielenie zamówienia publicznego,
 • weryfikacja formalno – rachunkowa planów zamówień publicznych i ich aktualizacji
 • współpraca z komórką do spraw zamówień publicznych w zakresie kompletności sporządzanych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w celu prawidłowego dokumentowania wstępnego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań
 • sporządzanie i księgowanie wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących zaangażowania wydatków budżetowych wynikających z zawartych umów oraz innych zdarzeń gospodarczych według potrzeb
 • sprawowanie kontroli nad poprawnością nadawania numerów w rejestrze wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz w rejestrze umów celem zachowania prawidłowej chronologii wpływających dokumentów
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów z zakresu rachunkowości i zasad rachunkowości budżetowej
 • umiejętność obsługi komputera w tym w szczególności edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także programów z zakresu obsługi finansowo-księgowej
 • umiejętność myślenia analitycznego
 • umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub zamówień publicznych
 • znajomość zasad konstruowania umów