Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87169

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prywatne, stres związany z przygotowaniem decyzji wywołujących skutki materialno-prawne


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w dziennie: przedstawiciele gmin oraz projektanci, wnioskodawcy-inwestorzy w celu złożenia wyjaśnień czy uzupełnień wniosków na etapie opiniowania i uzgadniania opracowań planistycznych czy prowadzonych postępowań administracyjnych


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele Ministerstw, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, itp. celem uzyskania informacji na temat budzących wątpliwości, co do praktycznego stosowania, przepisów prawa oraz ustalania jednolitego stanowiska orzeczniczego.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji i innych w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi oraz badanie i ocenianie pod względem merytorycznym kompletności dokumentacji planistycznej oraz przygotowywanie uwag merytorycznych do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli do przedstawionych aktów prawa miejscowego, studiów i in., w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa z zakresu gospodarki przestrzennej
 • analizowanie i ocenianie nadesłanych przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast informacji o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w celu naliczenia kary za przekroczenie terminu 65-dni na wydanie ww. decyzji
 • rozpatrywanie nadesłanych wniosków, badanie i ocenianie kompletności dokumentacji, prowadzenie postępowań administracyjnych według etapów i zasad ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spec-ustaw (np. ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i in.), kodeksu postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji administracyjnej często dla inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym oraz opracowywanie i przygotowywanie projektów wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów
 • prowadzenie procedury zastępczego sporządzenia audytu krajobrazowego oraz wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i metropolitalnym, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, które nie zostały rozmieszczone w studium gminy
 • prowadzenie procedur dot. wydania zarządzeń zastępczych w sprawie wprowadzania obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz obszarów udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • udzielanie informacji i wyjaśnień, projektantom, wnioskodawcom, przedstawicielom gmin, stronom postępowań administracyjnych, w celu przedstawienia aktualnego stanu prawnego i formalnego prowadzonych spraw
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna lub architektura lub budownictwo lub administracja lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu planowania przestrzennego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres
 • obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spełnienie wymagań art. 50 ust. 4 i 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Zobacz podobne oferty

h3

Specjalista z językiem niemieckim ds. przetwarzania danych

Minol ZENNER Sp. z.o.o.

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Opis stanowiska: wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie opracowywanie i analiza danych dotyczących ogrzewania mieszkań i zużycia wody monitorowanie przebiegu procesu według wewnętrznych procedur opracowywanie...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista z językiem duńskim ds. rozliczeń zużycia ciepła i wody

Minol ZENNER Sp. z.o.o.

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: dzisiaj
Opis stanowiska : sporządzanie rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody wprowadzanie danych do systemu kontrola poprawności i kompletności wprowadzanych danych analiza kosztów zużycia ciepła i wody prowadzenie...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista Działu Rozliczeń Zużycia Ciepła i Wody z językiem duńskim

Minol ZENNER Sp. z.o.o.

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2021-11-29
Opis stanowiska : sporządzanie rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody wprowadzanie danych do systemu kontrola poprawności i kompletności wprowadzanych danych analiza kosztów zużycia ciepła i wody prowadzenie...
POZNAJ OFERTĘ

Pracownik kancelaryjny - zespół ds. dyscyplinarnych, kontroli, kadr i szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Lokalizacja: łódzkie/ Łęczyca
Dodane: 2021-11-27
1. Przyjmowanie i rejestrowanie pism i dokumentów wpływajacych do jednostki, zapoznanie się z działaniem i obsługą urządzeń techniki biurowej, sporządzanie pism i dokumentów w komputerowych programach biurowych...
POZNAJ OFERTĘ