Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139575

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach), praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: jednostki organizacyjne pomocy społecznej (powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi),


kilka razy w tygodniu: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,


kilka razy w miesiącu: ministerstwo właściwe ds. rodziny


kilka razy w roku: inne organy administracji rządowej i samorządowej, osoby prywatne wnoszące skargi na działalność instytucji pomocy społecznej bądź proszące o interwencję lub informację w zakresie realizowanych przez oddział zadań, podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu państwa.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz podmiotów niepublicznych wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, którym zlecono realizację zadań na podstawie umów zawartych z organizacjami administracji rządowej i samorządowej w celu oceny sposobu realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych oraz zgodności zatrudniania kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Sporządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, protokołów pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych zawierających zalecenia
 • monitorowanie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej2 , opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą domową dla osób realizujących te zadania. Koordynowanie działaniami na terenie województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego nadzorowanych zadań oraz przygotowywanie informacji na zlecenie organów centralnych oraz innych podmiotów na podstawie złożonych przez nie wniosków
 • rozpatrywanie wniosku o wskazanie innej gminy właściwej do realizacji procedury ”Niebieskie Karty” w sytuacji wystąpienia okoliczności utrudniających jej realizację
 • dokonywanie merytorycznej oceny wniosków i analiza wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w ramach programów rządowych
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie dotyczącym realizowanych zadań
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrem jednostek specjalistycznego poradnictwa na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
 • monitorowanie realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, którym zlecono do realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opiniowanie uchwał w zakresie poprawności merytorycznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością „praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy”

 • znajomość przepisów ustaw: o przeciwdziałania przemocy domowej i aktów wykonawczych, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • umiejętności: stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, pracy w zespole, komunikowania się, bycia odpornym na stres, podejmowania decyzji, Ponadto: Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, uczciwość, wysoka kultura osobista. Chęć dalszego doskonalenia się.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

h3

Starszy specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa. Zakres zadań przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz sprawuje bieżącą kontrolę postępowania z tymi...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań rejestruje dokumenty...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Zakres zadań obsługuje bazę ERCDŚ, obsługuje bazę SWD, obsługuje system SWOP, obsługuje pocztę...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-19
Warunki pracy praca biurowa, wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...
POZNAJ OFERTĘ