Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139578

Warunki pracy

Praca w stresie pod presją czasu. Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu: kontrahenci Urzędu w celu wyjaśnienia rozbieżności w ewidencji rozrachunków,


kilka razy w roku:  inne jednostki administracji publicznej w celu rozwiązania bieżących problemów i wątpliwości związanych z ewidencją księgową oraz klasyfikacją budżetową.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • obsługa księgowa rachunków bankowych Urzędu oraz sporządzanie poleceń przelewu w systemie bankowości elektronicznej,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji finansowo–księgowej, dekretacja dokumentów oraz ewidencja dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym,
 • rejestracja wniosków o wyrażenie zgody na realizację zamówienia publicznego oraz projektów umów, sporządzanie i księgowanie wewnętrznych dowodów księgowych dotyczących zaangażowania wydatków budżetowych, wynikających z zawartych umów oraz innych zdarzeń gospodarczych według potrzeb oraz wystawianie i księgowanie dowodów wewnętrznych stanowiących podstawę do ujęcia w ewidencji planu budżetu oraz jego zmian,
 • sporządzanie sprawozdań, rozliczeń i raportów, w zakresie spraw związanych z prowadzoną ewidencją,
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków,
 • realizacja obowiązku przedkładania danych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i dokumentacji planistycznej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR 3.0.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w komórce finansowo-księgowej w jednostce budżetowej
 • znajomość klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, umiejętność obsługi programów biurowych w tym w szczególności edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy zespołowej, dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów z zakresu obsługi finansowo – księgowej


Zobacz podobne oferty

Pracownik Działu Księgowości

Teatr Wielki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź, Teatr Wielki w Łodzi
Dodane: 2024-06-17
Do obowiązków kandydata na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało m.in.: prowadzenie, zg. z ustawą o rachunkowości ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, prowadzenie rejestru zakupu (VAT), rozliczanie...
POZNAJ OFERTĘ