Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133188

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele jst


Kilka razy w miesiącu: administracja zespolona i niezespolona, terenowe organy administracji wojskowej


kilka razy w roku: ministerstwo właściwe ds. obrony narodowej


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • zapewnienie sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa łódzkiego w tym: przygotowywanie porozumień na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową, przygotowywanie aktów prawnych dotyczących kwalifikacji wojskowej, rozliczanie dotacji przyznanej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z kwalifikacją wojskową, udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, w tym rozpatrywanie odwołań (wydawanie decyzji), organizacja współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie przeprowadzania badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
 • wykonywanie czynności związanych z planowaniem, przygotowaniem oraz prowadzeniem dokumentacji kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych w województwie
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad kontrolami zadań obronnych realizowanymi w podmiotach, na które nałożone zostały zadania obronne
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań obronnych
 • współudział w zakresie realizacji zadań związanych z planowaniem operacyjnym w województwie
 • udział w prowadzeniu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach, grach i treningach o tematyce związanej z obronnością

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych bądź wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli co najmniej „POUFNE”
 • znajomość przepisów: ustawy o obronie Ojczyzny oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, w tym m.in.: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej; rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej; rozporządzenie w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej; rozporządzenie w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych. Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy; ustawa o finansach publicznych; ustawa o ochronie informacji niejawnych; ustawa o kontroli w administracji rządowej; ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność, dyscyplina i obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy obronne
 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego- komunikatywnie
 • praca/staż w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa


Zobacz podobne oferty

h3

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-02-22
Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-02-22
Warunki pracy praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb...
POZNAJ OFERTĘ

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-02-22
Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych, Praca w kancelarii tajnej, Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach, Praca na placu budowy, w obiektach...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-02-22
Warunki pracy czynniki uciążliwe: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...
POZNAJ OFERTĘ