Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126037

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub prowadzenie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: podmioty lecznicze, dysponenci ZRM i SOR


kilka razy w miesiącu: klienci zewnętrzni z urzędu.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • nadzór nad sprzętem użyczonym dysponentom zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnym oddziałom ratunkowym
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji wyposażenia w Wydziale Zdrowia
 • współudział w realizacji zadań dotyczących właściwego gospodarowania środkami finansowymi, w tym działania rozliczeniowe, planistyczne i weryfikacyjne dla Oddziału Ratownictwa Medycznego
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w następstwie udzielania pierwszej pomocy
 • opracowywanie danych i współudział w sporządzaniu projektu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jego aktualizacji, w tym współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie zbierania niezbędnych informacji
 • przeprowadzanie kontroli dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek współpracujących z systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podejmowanie działań i prowadzenie korespondencji w zakresie objętym kontrolą
 • współudział w realizacji zadań związanych z przyznawaniem dotacji celowych na inwestycje w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • przygotowywanie wystąpień do ministrów, ministerstw i sprawozdań do ww. jednostek oraz wystąpień do jednostek systemu, jednostek współpracujących z systemem, jednostek samorządu terytorialnego, NFZ, itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji

 • znajomość przepisów ustaw o: wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, kodeks postępowania administracyjnego, przepisów dotyczących gospodarowania mieniem
 • dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność interpretacji i trafnej oceny sytuacji, sprawowanie stanowczej kontroli, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność działania w sytuacjach trudnych. Znajomość obsługi programów biurowych - arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
 • praca/staż w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • odporność na stres


Zobacz podobne oferty

h3

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-22
Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu dwa dni w tygodniu po 8 godzin Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-22
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-22
Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres spowodowany...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-09-22
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, dyspozycyjność, również w nieprzewidywalnych terminach Praca w stresie, pod presją czasu. Wydanie przez Wojewodę decyzji w sprawie zmian w budżecie bez...
POZNAJ OFERTĘ