Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Praca: Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego


Młodszy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Miejsce pracy: Łódź, ul. Warecka 3
Nr ref.: 139403 / 26.06.2024
Czym będziesz się zajmować:
 • przeprowadzanie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych
 • przeprowadzanie inspekcji obiektów użytkowanych
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych i innych pism
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywania skarg
 • gromadzenie i analiza materiału dowodowego
 • współpraca z organami administracji publicznej
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie;
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność komunikacji, dobra organizacja pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła sie przed 1 sierpnia 1972г.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • doświadczenie zawodowe
 • prawo jazdy kat. B
Co oferujemy
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office")
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatki za staż pracy (od 5% płacy zasadniczej po 5 latach pracy, do 20% po 20 latach pracy)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
 • nagrody jubileuszowe
 • nagrody roczne
 • możliwe narody miesięczne, kwartalne, półroczne
 • 6 miesięczne odprawy emerytalno-rentowe
Przetwarzanie danych osobowychDane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi (42) 655 80 36Kontakt do inspektora ochrony danych: kancelaria@lodz.pinb.gov.plCel przetwarzania danych:przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniunaboruInformacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ŁodziOkres przechowywania danych:czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, wktórych dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponowniezaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów oarchiwizacjiUprawnienia:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2.prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3.prawo do usunięcia danych osobowych;4.- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5.00-193 Warszawa).Podstawa prawna przetwarzania danych:art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1.art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2.narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3.Informacje o wymogu podania danych:Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię,nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia wsłużbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbiecywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzaniedanych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać wdowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, koniecznabędzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą teżprofilowane


Zobacz podobne oferty

h3

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie

Lokalizacja: łódzkie/ Opoczno
Dodane: 2024-07-22
Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie. Współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzanie inspekcji budów , obiektów....
POZNAJ OFERTĘ

Terenowy inspektor mostowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-07-15
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, -...
POZNAJ OFERTĘ

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim

Lokalizacja: łódzkie/ Piotrków Trybunalski
Dodane: 2024-07-15
Warunki pracy Praca na terenie urzędu- przygotowanie projektów postanowień, decyzji i pism, jak również częściowo praca poza siedzibą urzędu- kontrole budów i obiektów budowlanych. W ramach czynności...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-26
Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzaniu na terenie powiatu M. Łódź kontroli/oględzin (najczęściej jednoosobowo) trwających około 3 godzin dziennie. Do dyspozycji 4 samochody...
POZNAJ OFERTĘ