Maszynista kotła w Dziale Wytwarzania

Praca: Maszynista kotła w Dziale Wytwarzania


ECO Kutno Sp. z o.o. jest firmą należącą do grupy kapitałowej ECO S.A. świadczącą swoje usługi na terenie 10 województw w Polsce. Jesteśmy firmą z branży energetycznej o charakterze lokalnym, całość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczone usługi trafiają na rynek, który swoim obszarem obejmuje miasto Kutno.

W chwili obecnej poszukujemy osoby do pracy na stanowisko:

Maszynista kotła w Dziale Wytwarzania
Miejsce pracy: Kutno
Dział Wytwarzania zajmuje się produkcją ciepła i energii elektrycznej. Realizuje swoje zadania eksploatując kotłownię węglową (siedem kotłów węglowych WR-5), gazowy układ kogeneracyjny (trzy agregaty prądotwórcze Caterpillar 3520E+SITA HR 2000 kWe) oraz lokalne kotłowe gazowe.

Opis stanowiska:
 • eksploatacja obiektów i urządzeń wytwarzających energię cieplną,
 • eksploatacja infrastruktury ciepłowniczej,
 • remonty, obsługa, konserwacja urządzeń,
 • uczestniczenie w oględzinach technicznych i ocenie stanu technicznego urządzeń,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz czystości urządzeń elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i układów automatyki,
 • uczestnictwo w realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych.
Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy przy urządzeniach służących do produkcji energii cieplnej,
 • prawo jazdy kat. B.
Dodatkowymi atutami będą:
 • uprawnienie w zakresie: Grupa II – „E”,
 • doświadczenie w pracy przy urządzeniach i instalacjach służących do produkcji energii cieplnej.
Oferujemy:
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenia podstawowe, a także dodatkowo m.in. premia kwartalna, premia zadaniowa, nagroda roczna,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym m.in. wczasy pod gruszą, paczki okazjonalne dla dzieci, wyjazdy integracyjne),
 • Pracowniczy Program Emerytalny – program w 100% finansowany przez pracodawcę,
 • możliwość rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w zespole profesjonalistów,
 • otwarte i wspierające środowisko pracy.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Administratora Danych Osobowych – ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Oporowskiej 10A, 99-300 Kutno (KRS: 0000187742, NIP: 7750000835), e-mail: ecokutno@ecosa.pl, telefon +48 24 253 30 59; zwanego dalej: Administratorem) danych osobowych w celach: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Maszynista kotła w Dziale Wytwarzania

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej szczegółowe informacje z tym związane.
 1. ECO Kutno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Oporowskiej 10A, 99-300 Kutno (KRS: 0000187742, NIP: 7750000835, dalej: Administrator) jest administratorem Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby, mail: ecokutno@ecosa.pl lub telefoniczne:+48 24 253 30 59. Więcej informacji o nas znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.ecosa.pl/.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi może Państwo się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: iod@ecosa.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1).
 3. Państwa dane przetwarzamy w celu:
  - podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
  - zawarcia umowy o staż i czynności związanych z przeprowadzeniem całości procesu rekrutacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - wykorzystania dla celów rekrutacyjnych na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ECO Kutno Sp. z o.o. – na wyraźne stwierdzenie kandydata, wyrażające zgodę na przetwarzanie informacji dla przyszłych celów rekrutacyjnych, zawartej w przekazanej aplikacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom z Grupy Kapitałowej ECO, podmiotom współpracującym z nami w świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, prowadzącym działalność płatniczą, nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, kancelariom prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym.
 5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy.
 7. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez czas jej trwania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 8. Podanie przez Państwa danych w celu zawarcia i wykonywania umowy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić przedstawienia oferty i zawarcia umowy.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
  utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: RODO.