Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Praca: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Łęczyca
Numer: StPr/21/0742
OBOWIĄZKI:
- Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;- Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;- Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, koordynowanie działań grupy wsparcia;- Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;- Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;- Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;- Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, szkołami, przedszkolami;- Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez Kierownika PCPR powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 38 ust. 1 ustawy);- Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie (art. 47 ust. 6 ustawy);- W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2 ustawy);- Sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ust. 1 i ust.2 ustawy);- W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (art. 61 ust.2);- Wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 63 ust. 1 ustawy);- W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 (art. 67 ust. 2 ustawy);- W przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 (art. 67 ust. 3 ustawy);- Wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo wychowawczej tego samego typu (art. 108 ust. 1 ustawy);- Konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka (art. 130 pkt 6 ustawy);- Konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 133 ustawy);- W razie potrzeby pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 3 ustawy);- W razie potrzeby pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145, ust. 4 ustawy);- Współpraca z ośrodkiem adopcyjnym (art. 166 ust. 2 ustawy);- Prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych działań- Dokumentowanie własnej pracy- Realizacja zadań wynikających z programów rządowych, do których aplikuje powiat.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: komunikatywność


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.2. Nieposzlakowana opinia.3. Obywatelstwo polskie.4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.6. Niezbędne wykształcenie:- Wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub.- Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.7. Doświadczenie w pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.Wymagania dodatkowe:- Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;- Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;- Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;- Umiejętność interpretacji przepisów;- Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;- Dobra znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;- Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem;- Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;- Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;- Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Miejsce pracy:

Łęczyca


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁęczycyZobacz podobne oferty

h3

Operator zmywarki rpo (vi)

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: wczoraj
Operator zmywarki Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak
POZNAJ OFERTĘ

Magazynier

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Lokalizacja: łódzkie/ Ksawerów
Dodane: wczoraj
Praca w hurtowni mięsa i wędlin.Przyjmowanie, wydawanie, rozmieszczanie, znakowanie, zabezpieczenie towaru (mięso i wędliny) Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: wymagana jest:...
POZNAJ OFERTĘ

Pracownik gospodarczy

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Lokalizacja: łódzkie/ Pabianice
Dodane: wczoraj
obsługa szatni, sprzątanie terenu wokół budynku, pielęgnacja ogrodu, prace konserwatorskie Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: umiejętności: koserwatorskie, znajomość...
POZNAJ OFERTĘ

Pomocnik brukarza

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

Lokalizacja: łódzkie/ Koluszki
Dodane: wczoraj
układanie kostki brukowej, wykonywanie podbudowy oraz prace pomocnicze z tym związane Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania dodatkowe: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
POZNAJ OFERTĘ