Kierownik Projektu Elektroenergetyka

Praca: Kierownik Projektu Elektroenergetyka


Dla jednego z naszych klientów. Firmy z poziomu Generalnego Wykonawcy na kontrakt dla PSE z zakresu budowy stacji transformatorowych oraz linii średnich i wysokich napięć NES Fircroft prowadzi rekrutację na stanowisko:

Kierownik Projektu Elektroenergetyka
Kwalifikacje:

Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone aktualnym:

 • certyfikatem IPMA lub
 • certyfikatem PMP lub,
 • certyfikatem Prince2
  bądź równoważnymi lub,
 • dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami lub
 • dyplomem MBA.
Doświadczenie zawodowe:

W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję:

 • kierownika projektu lub,
 • kierującego zadaniem inwestycyjnym (umową) lub,
 • kierownika budowy lub,
 • dyrektora kontraktu lub,
 • koordynatora projektu:
 • przy realizacji co najmniej 2 zadań (w ramach odrębnych umów z Inwestorem) polegających na budowie lub przebudowie (modernizacji) stacji lub linii elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 220 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej sieci przesyłowej, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie lub zakończono postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ, o wartości każdego zadania nie niższej niż 20 mln zł netto, przy czym czas pełnienia funkcji nie może być krótszy niż 12 miesięcy dla każdego zadania,
  lub
 • przy realizacji co najmniej 2 zadań (w ramach odrębnych umów z Inwestorem) polegających na budowie obiektów o charakterze przemysłowym lub obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy
  lub
 • przy realizacji co najmniej 2 zadań (w ramach odrębnych umów z Inwestorem), tj. co najmniej 1 zadania, o którym mowa w tiret 1 i co najmniej 1 zdania o którym mowa w tiret 2.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.