Praca: Inspektor


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 111849

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu Wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych


Ponadto: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • sporządzanie materiałów dotyczących planu finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – dysponenta III stopnia w zakresie budżetu zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz wniosków o zmianę w planie
 • sporządzanie danych do harmonogramu wydatków oraz modyfikacji harmonogramu w trakcie roku budżetowego, a także miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe i ich korekt według potrzeb
 • opracowywanie i weryfikacja celów i mierników przypisanych do zadań merytorycznie nadzorowanych przez Biuro Kadr, Płac i Budżetu oraz monitorowanie poziomu wykonania wartości mierników
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej obszaru budżetowania zadaniowego, zbieranie i weryfikowanie danych dostarczanych przez komórki merytoryczne
 • opracowywanie informacji opisowych z wykonania wydatków budżetowych w zakresie dysponenta III stopnia w układzie zadaniowym oraz niezbędnych informacji i rozliczeń środków budżetowych
 • sporządzanie analiz poziomu wykorzystania środków w poszczególnych działaniach układu zdaniowego oraz aktualizacja planu w tym zakresie
 • uzgadnianie zapisów analitycznych i syntetycznych na kontach oraz analiza kartotek wydatków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności zagadnień planistycznych oraz klasyfikacji budżetowej i zadaniowej
 • umiejętność obsługi programów biurowych w tym w szczególności edytora tekstu
 • obsługa arkuszy kalkulacyjnych na poziomie zaawanasowanym, umiejętność pracy na obszernej bazie danych
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe