Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138012

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, kontakt z klientem zewnętrznym, praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w spawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków nieruchomych oraz włączania / skreślania obiektów do / z wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnych ewidencji zabytków, prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków, gromadzi i aktualizuje dokumentację w tym zakresie,
 • Bierze udział w postępowaniach dotyczących włączenia lub skreślenia zabytków z ewidencji zabytków, opiniuje gminne ewidencje zabytków,
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość oraz archiwizację spraw,
 • Współpracuje z pracownikami innych wydziałów w zakresie dotyczącym rejestru i ewidencji zabytków,
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw własnościowych obiektów zabytkowych,
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach,
 • Przygotowuje projekty opinii, informacji i zaświadczeń dotyczących form ochrony konserwatorskiej nieruchomości,
 • Dygitalizuje zbiory będące w zasobach WUOZ w Łodzi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia, historia sztuki, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, kierunki związane z ochroną dziedzictwa kulturowego,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • Sumienność, rzetelność, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe