Inspektor nadzoru budowlanego

Praca: Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 138670

Warunki pracy

praca przy komputerze siedząca, jak również poza siedzibą Urzędu polegajaca na przeprowadzaniu kontroli na  terenie powiatu Tomaszowskiego. Do dyspozycji jest   samochód służbowy.  Bezpośreni kontakt z petentem. Siedziba PINB w Tomaszowie Mazowieckim znajduje sie na II  piętrze, w budynku znajduję sie winda

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie należących do właściwości PINB określonych ustawą Prawo Budowlane
 • przygotowywanie pism, postanowień, i decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych
 • Wykonywanie czynności inspekcyjno- kontrolnych na podstwie aktualnych przepisów prawa w zakresie legalności stosowania materiałów budowlanych pod katem dopuszczenia ich obrotu i stosowania w budownictwie oraz obowiązkowych kontroli zrealizowanych budów
 • załatwienie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzanie protokołów z kontroli, opracowanie wniosków poinspekcyjnych oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi
 • współpraca z innymi organami nadzoru oraz organami administracji architektoniczno- budowlanej
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i warunków technicznych
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych -kserokopia
 • umiejętność obsługi komputera /pakiet MS Office
 • Prawo jazdy kat B- kserokopia
 • umiejętność komunikacji, dobra organizacja pracy
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 pracowała lub pełnła słuzbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 .10.2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych po 1.08.1972 lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne jeśli urodziła się przed 1.08.1972
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność