Praca: Główny specjalista


Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138651

Warunki pracy


 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Dokonuje oceny wyrobów tytoniowych pod kątem posiadania aromatu charakterystycznego, zawartości środków aromatyzujących, zakazanych dodatków oraz dodatków w ilościach zwiększających właściwości uzależniające, toksyczność lub własności CMR, na podstawie informacji przekazanych przez producentów i importerów oraz zleconych badań.
 • Dokonuje oceny składu płynu zawartego w papierosach elektronicznych i pojemnikach zapasowych pod kątem składników potencjalnie zagrażających ludzkiemu zdrowiu, w tym ocena informacji o podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych na podstawie dostępnych informacji.
 • Dokonuje przeglądu informacji naukowych i handlowych w zakresie wyrobów tytoniowych i powiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat zagrożeń zdrowia.
 • Prowadzi monitoring rozwoju rynku papierosów elektronicznych oraz rozwoju rynku pojemników zapasowych, planuje badania i raporty w tym zakresie.
 • Sprawdza kompletność zgłoszeń wyrobów tytoniowych i powiązanych pod kątem spełniania wymagań ustawowych.
 • Prowadzi postepowania administracyjne w zakresie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych i powiązanych.
 • Udziela informacji telefonicznej i pisemnej w zakresie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej, pracach Joint Action on Tobacco Control (JATC2) i innych spotkaniach międzynarodowych dotyczących wyrobów tytoniowych i powiązanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, przyrodniczych lub pokrewnych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia lub ochrony środowiska lub w innych obszarach przydatnych do wykonywania zadań na tym stanowisku pracy.
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego.
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i znajomość KPA.
 • Łatwość komunikacji, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat potwierdzający znajomość jęz. angielskiego co najmniej B2.


Zobacz podobne oferty

h3

Specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-18
Warunki pracy Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: kontrahenci Urzędu w celu wyjaśnienia rozbieżności w ewidencji rozrachunków kilka razy w roku: inne jednostki administracji publicznej w celu rozwiązania...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-17
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-17
Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, stres związany z przygotowaniem materiałów wywołujących skutki materialno-prawne, praca w stresie pod presją czasu Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu:...
POZNAJ OFERTĘ

Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-14
Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)...
POZNAJ OFERTĘ