Praca: Główny księgowy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138083

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, stres związany z terminowością i złożonością wykonywanych zadań.Stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań

  • sprawuje nadzór nad prowadzeniem ewidencji finansowo-księgowej Urzędu w zakresie wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zdarzeń gospodarczych dotyczących ewidencji pozabilansowej w celu zapewnienia prawidłowej prezentacji danych wynikających z przepisów prawa,
  • sporządza materiały dotyczące planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie budżetu tradycyjnego, zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz wniosków o zmianę w planie, kontroluje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, celem wykonania obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych. Obsługuje i administruje Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.
  • opracowuje harmonogram wydatków budżetowych na rok budżetowy oraz jego zmiany, sporządza zapotrzebowania na środki budżetowe w ujęciu miesięcznym, prognozy i korekty w tym zakresie, celem zapewnienia płynnej realizacji zobowiązań Urzędu,
  • nadzoruje i rozlicza okresowe inwentaryzacje, przechowuje i okresowo uzgadnia księgi inwentarzowe Urzędu, celem zapewnienia kontroli nad majątkiem Urzędu,
  • sporządza sprawozdania finansowe wraz z załącznikami oraz informacje uzupełniające w zakresie wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami celem wypełnienia obowiązku sprawozdawczego,
  • prowadzi ewidencję umów rodzących skutki finansowe dla Urzędu, celem prawidłowego dokumentowania poziomu zaangażowania środków publicznych w danym roku budżetowym.
  • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej poprzez zatwierdzanie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty, celem zapewnienia rzetelności dokumentacji finansowo-księgowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej (przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości), lub wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich( przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości), lub wyższe uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi( przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości). W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty

Główna Księgowa / Główny Księgowy

NES Global Talent

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-06-19
Zakres obowiązków: Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRS Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Weryfikacja deklaracji podatkowych takich jak CIT, VAT, UHT, podatek u źródła Nadzór nad działem...
POZNAJ OFERTĘ

Główna Księgowa / Główny Księgowy

NES Global Talent

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2024-05-27
Zakres obowiązków: Sporządzanie sprawozdań finansowych według IFRS Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Weryfikacja deklaracji podatkowych takich jak CIT, VAT, UHT, podatek u źródła Nadzór nad działem...
POZNAJ OFERTĘ