Praca: Ekspert skarbowy


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129867

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie,
 • praca związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dziewięciopiętrowym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne ograniczające dostęp do budynku osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (brak podjazdów, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • Wykonuje audyty środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizacji obowiązków nałożonych prawem krajowym i opracowuje wyników tych audytów.
 • Opracuje projekty protokołów z audytu i kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.
 • Sporządza dokumentacje roboczą z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu oraz ją archiwizuje.
 • Bierze udział w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i innych właściwych organów lub przedstawicieli innych państw członkowskich weryfikujących wywiązywanie się z obowiązków Instytucji Audytowej.
 • Koordynuje prace zespołu audytowego w celu zapewnienia sprawnego przebiegu czynności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy obszarze kontroli lub audytu,
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o Finansach Publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność Analizowania i interpretacji przepisów
 • Umiejętność Redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu audytu lub funduszy UE
 • Przeszkolenie z zakresu: Audyt wewnętrzny/ (CIA/CGAP), metody i techniki audytu
 • Szczególne uprawnienia: Audytor wewnętrzny/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP),
 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów,


Zobacz podobne oferty

Starszy ekspert skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Lokalizacja: łódzkie/ Łódź
Dodane: 2023-11-09
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie, praca...
POZNAJ OFERTĘ