Praca: Ekspert ds. Audytu


„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym
udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą
wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

 

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Ekspert ds. Audytu
Miejsce pracy: Łódź

Wymiar etatu: 1/2 etatu bądź 1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.
 

Zakres zadań wykonywany na stanowisku pracy:

 • identyfikacja i zrozumienie potencjalnego ryzyka w działaniu jednostki, zbadanie i ocena adekwatności oraz efektywności systemów kontroli wewnętrznej stworzonych w celu kontrolowania takiego ryzyka.
 • badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Spółce procedurami wewnętrznymi.
 • badanie efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli.
 • tworzenie rocznych planów audytu wewnętrznego i planowanie oraz bieżąca analiza prognoz dla obszarów ryzyka na kolejne 3 lata.
 • realizacja zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, monitorowanie wykonania zaleceń.
 • przeprowadzanie kontroli planowanych i doraźnych na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych audytów, projektów zaleceń pokontrolnych.
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych, udział we wdrażaniu zmian poaudytowych.
 • koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi, w tym monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych audytorów zewnętrznych.
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, podejmowanie czynności zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych organów, udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji.
 • realizacja zadań doradczych zleconych przez Zarząd Spółki, przedstawianie opinii i składanie wniosków w zakresie działalności jednostki.
 • składanie okresowych raportów z realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi.
 • współpraca z Biurem Zamówień i Umów w zakresie prac związanych z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowań o udzielenie zamówień ogłaszanych w związku z realizacją zadań na powierzonym stanowisku pracy.
 • przygotowanie pod względem merytorycznym projektów dokumentów i informacji przedkładanych Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników, we współpracy z Biurem Organizacji oraz Zespołem Prawnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e:


Kandydat powinien posiadać kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077):

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa,
  którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie może być karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • Kandydat powinien posiadać jedno z następujących kwalifikacji zawodowych uprawniających do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
  • co najmniej jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP),Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożyć, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego (dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego) i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Kandydat winien posiadać również: znajomość zagadnień i przepisów prawa, w tym w szczególności znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie terytorialnym, znajomość zasad funkcjonowania spółek komunalnych, znajomość kodeksu spółek handlowych.

d o d a t k o w e:

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, łatwość uczenia się, analityczne myślenie, dociekliwość i wnikliwość, komunikatywność, umiejętność negocjacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność oraz odpowiedzialność,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • dyskrecja,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność, systematyczność, sumienność,
 • umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, ukończone kursy, itp.,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej oferty. Dostępne pod adresem: https://www.lsi.net.pl/userfiles/File/Praca/Audytor%20o%c5%9bwiadczenie%20pdf.pdf
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/ekspert-ds-audytu_1889679.html
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ