Praca: Drogomistrz


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139702

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • Nietypowe godziny pracy,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. 

Czas pracy : w równoważnym systemie czasu pracy, również w soboty, niedziele i święta.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,   
 • Wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  warunki są dostosowane do rodzaju prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, 
 • „Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór i kontrolę nad utrzymaniem standardów określonych w umowie „utrzymaj standard” przez Wykonawcę i przygotowuje raporty w zakresie realizacji utrzymania standardu,
 • Dokonuje objazdu dróg, zbiera i aktualizuje dane o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu, a także przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji na drogach, ruchu drogowym oraz informacje o objazdach. Przygotowuje dokumentacje związane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg, w tym okresową weryfikację cech i stanu drogi, identyfikacje i klasyfikacje zagrożeń dla BRD oraz bierze udział w przygotowaniu opracowań, analiz, dokumentów technicznych opracowanych na podstawie wytycznych Oddziału, podstaw prawnych, rozporządzeń oraz instrukcji i wytycznych dla realizacji zadań w związku z Programem Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej oraz Programem Budowy Dróg Krajowych.
 • Kontroluje poprawność prowadzenia przez Wykonawcę dzienników, wykazów i innych dokumentów związanych z utrzymaniem dróg oraz kontroluje zgodność certyfikatów, aprobat i deklaracji materiałów dopuszczonych do wykonania robót drogowych,
 • Prowadzi czynności związane z ochroną pasa drogowego a w szczególności kontroluje odległość zabudowy, usytuowania urządzeń obcych i reklam, poruszania się pojazdów ponadnormatywnych, przestrzegania warunków umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenia robót, w tym wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz przekazuje i odbiera pas drogowy dla wykonywania robót obcych i uczestniczy w ich odbiorze,
 • Prowadzi nadzór nad robotami koniecznymi do wykonania na drodze nie objętymi realizacją usługi w ramach umowy Utrzymaj Standard,
 • Uczestniczy w komisjach odbioru robót organizowanych przez Rejon i Oddział,
 • Współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi,
 • Wykonuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg poprzez kontrolę jezdni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość aktów prawnych: Ustawa o drogach publicznych, Ustawa prawo budowlane, Ustawa prawo o ruchu drogowym,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego ,
 • Posiadanie uprawnień do kierowania ruchem.